دستورالعمل های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

بنام خدا

دستورالعمل های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

عطف به اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فرهنگ سازی به منظور پیشگیری، شناسایی و مراقبت در مقابل ویروس کرونا  لینک سامانه غربالگری ویروس کرونا به آدرس  http://salamat.gov.ir و همچنین کلیه دستورالعمل ها و راهنماها در خصوص کنترل و مقابله با ویروس کرونا به آدرس http://salamat.behdasht.gov.ir در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تهیه شده است. لذا با توجه به لزوم استقرار و نهادینه نمودن موضوع بهداشت و سلامت شغلی در سطح هلدینگ میدکو، لینک های آموزشی فوق الذکر جهت بهره برداری همکاران معرفی می گردد.

                                                                                                               مدیریت HSEC

                                                                                                                هلدینگ میدکو